Tshugulu i thothonwaho

R85,00

18 in stock

18 in stock

Add to wishlist

Ṅwana wa tshugulu u khou lingedza uri a ḓipfesese kha ḽifhasi ḽine a khou tshila khaḽo. Ndi ngani a sa koni u shumisa luṋanga lwawe nga nḓila ya khwine? A kona u wana uri u fhethu hone ho teaho hune a fanela u vha hone.

Additional information