Mmopo wa Letloro

R85,00

12 in stock

12 in stock

Add to wishlist

Letloro, tau ye nnyane, o be a dula le batswadi ba gagwe ka sethokgweng. O be a na le bobuti ba babedi, gomme ba be ba rata go raloka mmogo. Tatago Letloro a tšea sephetho sa go ruta barwa ba gagwe go itshwara bjalo ka dikgoši tša lešoka. Thutwana ya mathomo e be e le ka ga go bopela godimo gape ka boitshepo. Go fapana le bobuti ba gagwe, Letloro ga se a ka a kgona – o no lla bjalo ka katse. Letloro a itlwaetša ka thata ka ga go bopa ga gagwe, gomme letšatši le lengwe, ge bobuti ba gagwe ba le kotsing, a bopela godimo go phološa maphelo a bona. Ba be ba ikgantšha ka Letloro, yoo a ba bontšhitšego mohola wa kgotlelelo. Go itlwaetša go dira gore o kgone!

Additional information