Kutollo ye kgolo ya Tlou

R85,00

5 in stock

5 in stock

Add to wishlist

Tlou e be e sa rate ka moo e lego ka gona – e be e nagana gore ke ye kgolo gape e befile. E be e nagana gape gore e a gakantšha gape e tseleng ya mang le mang. E be e nyaka go ba ye nnyane bjalo ka mogwera wa yona, Legotlo, leo le lekilego go e bontšha gore e na le maatla gape e na le mohola. Eupša Tlou ya no selekega gomme maele a mogwera wa yona Tau ga se a thuša. Mafelelong, maemo a kotsi a dira gore Tlou e nagana gape.

Additional information