Go lokiša go gogolo ga Fologa Tsebe le Letsogo Tlou

R85,00

2 in stock

2 in stock

Add to wishlist

Ke seruthwana, gomme matlakala a thomile go ba a mahwidibu le serolwane le tsoto. Eupša mmele wa Thipu Tlou ga o kwane le dijo ka moka ka ntle le matlakala a matalamorogo. Se se tshwenya batswadi ba gagwe, Fologa Tsebe le Letsogo. Ke moka diphoofolo tša kopana gomme tša tšea sephetho sa go hwetša Leribiši Bohlale go hwetša maele. Naa leano la Leribiši le tla šoma?

Additional information