Bagaka ba Tirisogape

R91,00

3 in stock

3 in stock

Add to wishlist

Mmogo re ka kgona go tshola polanete ya rona e le phepa! Kgotlhelego e tshosetsa batho, diphologolo le dijalo go Polanete Lefatshe. Ronnie Modirisigape o etela phaposiborutelo ya ga Mme Sibiya go ba bontsha gore go dirisagape go tshola Lefatshe jang le le phepa le go itekanela. Bona ba ithuta go tlhama setshamekisi se se itumedisang go tswa go dimateriale tsa matlakala. Tla re kopaneng le bona go nna Bagaka ba Tirisogape!

Additional information